AOVZonderAdviesBroodfondsen

 • Wat is een Broodfonds?

  Een Broodfonds bestaat uit een groep zelfstandigen. Elke deelnemer aan het Broodfonds zet maandelijks een vast bedrag opzij. In geval van arbeidsongeschiktheid van een deelnemer, ontvangt deze maandelijks schenkingen van de andere deelnemers. De wachttijd (eigenrisicoperiode) om schenkingen te ontvangen, is binnen een Broodfonds één maand.

  In 2023 bedraagt de maximaal te ontvangen belastingvrije schenking, per schenker die geen naaste bloedverwant is, € 2.418,–. Omdat de schenkingen binnen een Broodfonds door meerdere collega-deelnemers worden gedaan, deze schenkingen per schenker meestal om enkele tientjes gaat, en omdat de jaarlijkse schenkingsvrijstelling per schenker geldt, zijn deze schenkingen belastingvrij.

  Op deze manier helpen deelnemers elkaar onderling aan een inkomen wanneer een deelnemer arbeidsongeschikt wordt.

  De maandelijkse inleg in de collectieve spaarpot wordt bepaald aan de hand van het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bij de meeste broodfondsen varieert de keuze van € 750,– tot € 2.500,– aan netto-inkomen per maand dat binnen het betreffende Broodfonds kan worden afgedekt.

  Uw maandelijkse inleg wordt automatisch van uw bankrekening afgeschreven, en wordt op een persoonlijke broodfondsrekening bij een bank bijgeschreven. Deze rekening wordt ook wel “bufferrekening” genoemd. Gespaarde bedragen kunnen niet zomaar worden opgenomen, en blijven op de bufferrekening staan, tot een deelnemend lid van het Broodfonds arbeidsongeschikt wordt.

  Het gespaarde bedrag, verminderd met de gedane schenkingen, blijft echter wel uw eigendom. Besluit u op een bepaald moment uit het Broodfonds te stappen, dan wordt het resterende saldo aan u gerestitueerd.

  Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van bijvoorbeeld een AOV bij een verzekeraar: bij een verzekeraar betaalt u een vergoeding (de premie) voor het risico dat de verzekeraar loopt dat u arbeidsongeschikt wordt en dat de verzekeraar (voor een langere periode) uit moet keren. Wanneer u de verzekering opzegt, vindt er geen restitutie van de betaalde premies plaats.

 • Hoe werkt het?

  Onderling vertrouwen tussen deelnemers is bij een Broodfonds essentieel. Om die reden heeft een Broodfonds over het algemeen niet meer dan 50 leden. Wanneer het aantal deelnemers te groot wordt, dan wordt het ondoenlijk elkaar te (leren) kennen, laat staan te vertrouwen.

  Om collega-deelnemers financieel te kunnen helpen wanneer zij arbeidsongeschikt worden, moeten er per Broodfonds ten minste 20 deelnemers zijn. Om meerdere deelnemers tegelijk financieel te kunnen helpen wanneer zij ziek of arbeidsongeschiktheid worden, is, om te voorkomen dat de maandelijkse inleg te hoog wordt, een deelnemersaantal van ten minste 40 wenselijk.

  Lid worden gebeurt meestal op voordracht door een bestaande deelnemer binnen het Broodfonds. Er is op internet veel over broodfondsen te vinden. Er zijn informatieavonden, waarbij het doel vooral is om elkaar beter te leren kennen.

  Iedereen kan en mag een Broodfonds oprichten. Dat gebeurt meestal samen met  ondernemers uit de eigen kennissenkring.

 • BroodfondsMakers

  Binnen elk Broodfonds zijn BroodfondsMakers actief om de oprichting van het Broodfonds in goede banen te leiden, maar ook om een goed administratief systeem op te zetten.

  Ieder lid van een nieuw op te richten broodfonds betaalt hiervoor een eenmalige vergoeding ad. € 225,– (exclusief BTW); bestaande broodfondsen bepalen zelf de hoogte van het entreebedrag om lid te mogen worden.

  Naast de eenmalige vergoeding, betalen leden ook maandelijks een vergoeding voor de doorlopende kosten van het Broodfonds.

 • Wat zijn over het algemeen de voorwaarden om tot een Broodfonds toe te kunnen treden?

  Om tot een Broodfonds toe te kunnen treden, dient u bij toetreding volledig arbeidsgeschikt te zijn, een gemiddelde winst van ten minste € 750,– per maand te hebben, en dient u langer dan één jaar ondernemer te zijn.

 • Zijn de maandelijkse inleg en de vergoedingen aan Broodfonds(Makers) fiscaal aftrekbaar?

  De maandelijkse inleg die u naar uw bufferrekening overmaakt, wordt vanuit  privévermogen gedaan. Eventuele schenkingen die u bij arbeidsongeschiktheid zult ontvangen, zijn belastingvrij. Om die redenen is er geen sprake van fiscale verreken mogelijkheden.

  Het saldo op uw bufferrekening telt voor uw belastingaangifte mee voor uw vermogen in Box 3.

 • Wat zijnde voornaamste verschillen tussen een Broodfonds en een AOV bij een particuliere verzekeraar?
  • Over het algemeen is de maandelijkse inleg in een Broodfonds lager dan de maandelijkse premie van een AOV bij een verzekeraar;
  • Een AOV bij een verzekeraar is een verzekering; vanuit een Broodfonds ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid schenkingen van collega-deelnemers binnen het betreffende Broodfonds;
  • Bij een verzekeraar is bij de aanvraag van een AOV sprake van medische selectie, bij een Broodfonds is dat nooit het geval. Bij een Broodfonds dient u op het moment van aanmelden wel volledig arbeidsgeschikt te zijn;
  • Verzekeraars hanteren verschillende premies voor zelfstandigen met fysieke beroepen of voor oudere zelfstandigen, ten opzichte van zelfstandigen die vooral administratieve werkzaamheden verrichten en zelfstandigen die jonger zijn. Bij een Broodfonds is er geen verschil. Iedere deelnemer doet, bij het afdekken van een gelijk netto-inkomen per maand bij arbeidsongeschiktheid, een gelijke inleg;
  • Een verzekeraar kan bepaalde medische issues uit het verleden uitsluiten van dekking. Bij een Broodfonds is dat niet het geval;
  • Bij een verzekeraar kunt u (over het algemeen) maximaal 80% van uw bruto-jaarinkomen verzekeren. Hebt u een netto-inkomen dat onder de € 2.500,– per maand ligt, dan kunt u bij een Broodfonds uw volledige inkomen bij arbeidsongeschiktheid afdekken;
  • Bij een verzekeraar kunt u zich, afhankelijk van uw beroep, tot uw pensioen tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid verzekeren. Ook kunt u bij een verzekeraar kiezen voor een maximale uitkeringsduur (per keer dat u claimt) van 3 of 5 jaar. Bij een Broodfonds ontvangt u, bij arbeidsongeschiktheid, maximaal twee jaar schenkingen.
 • Deelname aan een Broodfonds in plaats van het afsluiten van een AOV bij een particuliere verzekeraar: een verstandige keuze?

  Of deelname aan een Broodfonds een verstandige keuze is, is onder andere afhankelijk van uw inkomenswens op het moment dat u (tijdelijk) niet meer kunt werken.

  Tevens speelt hierin mee of u behoefte hebt aan het sociale aspect en aan de kleinschaligheid van een Broodfonds. Of gaat uw voorkeur toch uit naar het anonieme van een verzekeraar? Bij een Broodfonds is het namelijk niet mogelijk om anoniem arbeidsongeschikt te zijn.

 • Welke voordelen zien wij in broodfondsen?
  • de maandelijkse inleg in een Broodfonds is over het algemeen lager dan de maandelijkse premie van een AOV bij een verzekeraar. De inleg in een Broodfonds kent een plafond. Komt u hier in enig jaar boven, dan stopt de inleg (tijdelijk);
  • een Broodfonds is transparant, en de inleg is niet afhankelijk van leeftijd, beroep of gezondheidstoestand;
  • de maandelijkse inleg in een Broodfonds blijft eigendom. Besluit u op enig moment uit het Broodfonds te stappen, dan wordt het nog aanwezige saldo op uw bufferrekening gerestitueerd;
  • er is binnen een Broodfonds nooit sprake van medische selectie; hierdoor kan iedereen (die aan de overige voorwaarden voldoet) meedoen.
 • Welke nadelen zien wij in broodfondsen?
  • Binnen een Broodfonds gaat het vooral om onderling vertrouwen. Dit betekent dat u openheid over uw gezondheidstoestand dient te geven, zodra u schenkingen aanvraagt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een groot bezwaar kan zijn;
  • Mede omdat er binnen broodfondsen nooit sprake is van medische selectie, is het heel goed mogelijk dat er op enig moment meer arbeidsongeschikten zijn dan verwacht, dat het saldo van de bufferrekeningen van alle deelnemers samen hard daalt door het aantal schenkingen van dat moment, en dat er hierdoor, vanuit het Broodfonds waar u bij bent aangesloten, veel minder schenkingen plaats kunnen vinden wanneer u arbeidsongeschikt raakt;
  • Voor dergelijke calamiteiten is de Broodfonds Alliantie in het leven geroepen: broodfondsen bieden elkaar onderling ondersteuning op financieel gebied wanneer dat nodig is. Deze Broodfonds Alliantie neemt de betalingsverplichting over zodra een individueel Broodfonds tijdelijk geen volledige schenking aan een zieke kan doen;
  • Broodfondsen worden niet door De Nederlandse Bank (DNB) gecontroleerd op solvabiliteit en liquiditeit, waarbij onder andere wordt beoordeeld of er voldoende reserves aanwezig zijn om aan toekomstige claims te kunnen voldoen. Bij verzekeraars is dat wel het geval;
  • Naast de relatief lage inleg per maand binnen een Broodfonds ten opzichte van de premie van een AOV bij een verzekeraar, zullen ondernemers die zich moeilijk kunnen verzekeren, zich eerder bij een Broodfonds aansluiten waardoor het risico op claims toeneemt, en het aanwezige saldo op uw bufferrekening hard kan dalen;
  • Bij de meeste broodfondsen kunt u minimaal € 750,– en maximaal
   € 2.500,– aan netto-inkomen per maand afdekken. Een hoger bedrag is niet mogelijk. Bij een verzekeraar hebt u hierin, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, meer flexibiliteit;
  • Het grootste bezwaar van een Broodfonds vinden wij dat de uitkeringsduur per keer dat u ziek wordt, maximaal 2 jaar is. De vraag die hierbij gesteld zou moeten worden is: wat gebeurt er dan na 2 jaar wanneer u voor een langere periode, of zelfs nooit meer, kunt werken? Belangrijk is hierbij te weten dat de regelgeving voor ondernemers omtrent het verkrijgen van een bijstandsuitkering streng is, zeker wanneer er sprake is van een koopwoning met overwaarde, spaartegoeden die het toegestane maximum overtreffen en/of wanneer u een partner met inkomen hebt;
  • Een aantal verzekeraars biedt uitstekende diensten aan om u na een periode van arbeidsongeschiktheid weer aan het werk te helpen, maar ook om arbeidsongeschiktheid juist te voorkomen. Een Broodfonds biedt dergelijke faciliteiten niet. Omdat ondernemers over het algemeen graag aan het werk blijven, vinden wij het verkrijgen van dergelijke steun juist erg belangrijk. Verzekeraars doen het ook op dit punt aanzienlijk beter.