AOVZonderAdviesHet aanvraag- en acceptatietraject

Het aanvraag- en acceptatietraject

 • Wat houdt “technische acceptatie” in?

  Technische acceptatie betekent dat de verzekeraar beoordeelt of het (jaar)bedrag, dat u wenst te verzekeren, acceptabel is.

  Hierbij wordt met name gekeken of het bedrag dat u op jaarbasis wenst te verzekeren past bij uw beroep/werkzaamheden en bij uw inkomen.

 • Wat wordt verstaan onder “inkomen”?

  Wanneer u ondernemer bent, dan wordt met inkomen de belastbare winst uit onderneming en/of het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden bedoeld, vóór de ondernemersaftrek en MKB winstvrijstelling vermeerderd met de fiscaal toegestane afschrijvingen.

  Bent u korter dan drie jaar ondernemer, dan volstaan over het algemeen de beschikbare gegevens omtrent het inkomen over de periode dat u ondernemer bent en/of een goed onderbouwde prognose voor het lopende jaar.

  Wanneer u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan is uw bruto-maandsalaris, maal twaalf, plus 8 procent vakantietoeslag het uitgangspunt voor de berekening van uw jaarinkomen, vermeerderd of verminderd met het aan u toe te rekenen deel van de belastbare winst of het verlies van de BV. De belastbare winst of het verlies van de BV. wordt vermeerderd met de fiscaal toegestane afschrijvingen op uw bedrijfsmiddelen.

  Wanneer u in loondienst werkt, dan is uw bruto-maandsalaris, maal twaalf, plus 8 procent vakantietoeslag het vertrekpunt voor de berekening van uw bruto-jaarinkomen. Daarnaast kunnen andere vaste emolumenten, zoals een vaste 13e maand of een vaste eindejaarsuitkering, meetellen voor de berekening van het bruto-jaarinkomen.

 • Wat houdt “medische acceptatie” in?

  Medische acceptatie houdt in dat de verzekeraar bepaalt of het door u gewenste jaarbedrag verzekerd kan worden, kijkend naar uw medische status. Er wordt hierbij gekeken naar (een) huidige aandoening(en), maar ook naar (een) eventuele aandoening(en) uit het verleden.

  Wat kan het resultaat zijn van de medische beoordeling?

  Er zijn vier mogelijke standpunten die een verzekeraar in kan nemen op basis van de beoordeling van uw medische gegevens:

  • Op basis van de door u aangeleverde gezondheidswaarborgen (meestal een gezondheidsverklaring) vindt de verzekeraar het risico dat u arbeidsongeschiktheid kunt raken niet groter dan gemiddeld. Dit betekent over het algemeen dat uw verzekeringsaanvraag op basis van normale medische acceptatie doorgang kan vinden;
  • Op basis van de door u aangeleverde gezondheidswaarborgen (meestal een gezondheidsverklaring) vindt de verzekeraar het risico dat u arbeidsongeschiktheid kunt raken groter dan gemiddeld, wat te maken heeft met één of meerdere aandoeningen die u hebt, of die u in het verleden hebt gehad. De medisch adviseur van de verzekeraar kan dan voorstellen uw aanvraag te honoreren, maar vraagt hiervoor een hogere premie. Wanneer u deze hogere premie accepteert, bent u wel volledig verzekerd tegen alle voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid;
  • Op basis van de door u aangeleverde gezondheidswaarborgen (meestal een gezondheidsverklaring) vindt de verzekeraar het risico dat u arbeidsongeschiktheid kunt raken groter dan gemiddeld, wat te maken heeft met één of meerdere aandoeningen die u hebt, of die u in het verleden hebt gehad. De medisch adviseur van de verzekeraar kan dan voorstellen uw aanvraag te honoreren, maar sluit dan bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de betreffende aandoening(en) uit. Raakt u arbeidsongeschiktheid ten gevolge van deze aandoening(en), dan hebt u geen recht op een uitkering;
  • Op basis van de door u aangeleverde gezondheidswaarborgen (meestal een gezondheidsverklaring) vindt de verzekeraar, kijkend naar uw huidige medische status, maar ook naar aanleiding van (een) aandoening(en) uit het verleden, het risico dat u arbeidsongeschikt wordt, te groot. Dit kan betekenen dat uw aanvraag van een AOV door de betreffende aanbieder wordt afgewezen.
 • Wat houden het recht op eerste kennisneming en het blokkeringsrecht in?

  Het recht op eerste kennisneming houdt in, dat een medisch adviseur van de verzekeraar waar uw aanvraag van een AOV is ingediend, u als eerste op de hoogte brengt van het advies dat hij/zij voornemens is aan de verzekeraar uit te brengen omtrent het al dan niet honoreren van uw verzekeringsaanvraag.

  Mocht de medisch adviseur aan de verzekeraar het advies willen geven uw aanvraag onder beperkende voorwaarden (uitsluiting(en) of een premieverhoging) te accepteren, of wanneer de medisch adviseur voornemens is de verzekeraar het advies te geven uw aanvraag, op medische gronden, niet te accepteren, dan kunt u gebruik maken van het blokkeringsrecht. Hierbij trekt u de aanvraag in, zonder dat de verzekeraar van de bevindingen van de medisch adviseur op de hoogte wordt gesteld.

  Wanneer uw aanvraag van een AOV wordt afgewezen, hoeft u, bij een aanvraag bij een andere verzekeraar, niet meer te melden dat u bij de aanvraag van een andere verzekering, om medische reden(en), bent afgewezen.

  Wel mag een verzekeraar vragen of een andere verzekeraar u eerder heeft geweigerd om niet-medische redenen (bijvoorbeeld wanneer u hebt gefraudeerd, of wanneer er sprake is (geweest) van wanbetaling).

  Bij het indienen van de aanvraag kunt u aangeven dat u van het recht op eerste kennisneming/blokkeringsrecht gebruik wenst te maken. Wij raden u aan hier altijd voor te kiezen.

 • Wat houdt “voorlopige dekking” in?

  Voorlopige dekking betekent dat u na het versturen van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring verzekerd bent tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval, ook al is uw verzekeringsaanvraag nog niet door de verzekeraar akkoord bevonden.

  Er zijn verzekeraars die aanvullende voorwaarden stellen om voor voorlopige dekking in aanmerking te komen.

  Voor deze service brengen verzekeraars geen premie bij u in rekening.