AOVZonderAdviesArbeidsongeschikt, en nu?

Arbeidsongeschikt, en nu?

 • Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

  Een verzekeraar gaat er van uit dat u arbeidsongeschikt bent wanneer u last hebt van stoornissen die verband houden met ziekte, een ongeval of orgaandonatie. Deze stoornissen dienen objectief te worden vastgesteld door een arts.

  Vanwege deze stoornissen kunt u niet- of slechts ten dele werken. Wanneer u ten minste arbeidsongeschikt bent voor het minimumpercentage dat op uw polisblad staat vermeld (de uitkeringsdrempel), dan ontvangt u een (gedeeltelijke) uitkering.

 • Vanaf wanneer gaat uw eigen risicotermijn in?

  Uw eigen risicotermijn gaat in vanaf het moment dat een arts de ziekte heeft vastgesteld.

  Het is zeer belangrijk de ziekte zo snel mogelijk bij uw verzekeraar te (laten) melden. Dit kan via uw tussenpersoon, maar natuurlijk kunt u de melding ook zelf doen of u kunt dit door een vertegenwoordiger laten doen.

 • Hoe verloopt het verdere traject bij arbeidsongeschiktheid?

  Na de melding van arbeidsongeschiktheid bij de verzekeraar, en een bezoek aan een arts, vult u (doorgaans samen met uw tussenpersoon) voor de verzekeraar een claim/meldingsformulier in en stuurt u deze, eventueel met aanvullende gegevens, naar de verzekeraar. Meestal vraagt de verzekeraar om (een) ondertekende machtiging(en), zodat aanvullende medische informatie bij (een) behandelend arts(en) kan worden opgevraagd.

  Na retourontvangst beoordeelt de verzekeraar het claimformulier plus de aanvullende stukken, en kan de verzekeraar vervolgens aanvullende medische gegevens opvragen, de verzekeraar kan u vragen een (aanvullende) arts te bezoeken, en er kan een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om uw mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

  Zodra de mate van arbeidsongeschiktheid (het arbeidsongeschiktheidspercentage) is bepaald, kan worden gestart met de uitkering. Deze gaat in vanaf het moment dat u arbeidsongeschikt bent. Gedurende de eigen risicotermijn, gerekend vanaf de dag dat u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u geen uitkering.

  Zowel voor u als voor de verzekeraar is het van groot belang dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Naast de uitkering, krijgt u van de verzekeraar optimale begeleiding om dit doel te bereiken. Hierbij is het mogelijk dat u hulp krijgt om zo snel mogelijk weer in uw oorspronkelijke werkzaamheden te re-integreren. Ook is het mogelijk dat u wordt geholpen in een andere passende baan aan het werk te gaan. Dit laatste is afhankelijk van de voorwaarden binnen de AOV waar u voor hebt gekozen.

 • Wie bepaalt in hoeverre u arbeidsongeschikt bent?

  De mate van arbeidsongeschiktheid wordt, in overleg met u, door een arbeidsdeskundige bepaald. De arbeidsdeskundige werkt in opdracht van (of is in dienst van) de verzekeraar waar u verzekerd bent.

  De arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van werk en inkomen. De arbeidsdeskundige geeft onafhankelijk advies over de mate van arbeidsongeschiktheid en beoordeelt uw mogelijkheden om weer aan het werk te kunnen gaan.

  De arbeidsdeskundige geeft advies over de mate van arbeidsongeschiktheid, het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

 • Wat kunt u doen wanneer u het niet eens ben met het vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage?

  Wanneer u het niet eens bent met het door de arbeidsdeskundige vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage, bieden sommige verzekeraars de mogelijkheid bij een onafhankelijke derde een second opinion aan te vragen.

  Is deze mogelijkheid er niet, dan kunt u een klacht bij de betreffende verzekeraar indienen.

  Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht binnen 3 maanden na de eindconclusie van de verzekeraar voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid bemiddelt tussen consumenten en financiële ondernemingen.

  Ook kunt u er voor kiezen de klacht voor te leggen aan een bevoegde Nederlandse rechter.

 • Wat kunt u doen wanneer u arbeidsongeschikt bent en uw claim door de verzekeraar wordt afgewezen?

  Wanneer uw claim door de verzekeraar wordt afgewezen, en u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u hiertegen in verweer gaan. Wij raden u aan dit altijd schriftelijk te doen.

  Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht binnen 3 maanden na de eindconclusie van de verzekeraar voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid bemiddelt tussen consumenten en financiële ondernemingen.

  Ook kunt u er voor kiezen de klacht voor te leggen aan een bevoegde Nederlandse rechter.

 • Wanneer hebt u geen recht op een uitkering?

  De meeste verzekeraars hanteren de volgende redenen om bij een arbeidsongeschiktheidsclaim niet uit te keren:

  • Bij verzwijging (bij de aanvraag van de verzekering hebt u bijvoorbeeld één of meerdere medische aandoeningen verzwegen);
  • Wanneer u fraude pleegt of hebt gepleegd;
  • Bij opzet en/of roekeloosheid;
  • Bij drank- en/of drugsgebruik;
  • Bij molest en acties met geweld;
  • Bij een atoomkernreactie;
  • Bij gevangenschap.
 • Wat kan AOVZonderAdvies voor u betekenen wanneer u arbeidsongeschikt wordt?

  Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, staat AOVZonderAdvies u, indien u dat wenst, met raad en daad terzijde.

  Wij kunnen u helpen met het indienen van de claim bij de aanbieder waar uw arbeidsongeschiktheidsvoorziening is ondergebracht. Ook kunnen wij u helpen om, samen met u, contact op te nemen met de verzekeraar wanneer u inhoudelijke vragen hebt, of wanneer u het ergens niet mee eens bent.

  Hebt u bij het afsluiten van uw voorziening bij arbeidsongeschiktheid een basis service-abonnement (€ 7,50 per maand exclusief B.T.W.) via AOVZonderAdvies afgesloten, dan brengen wij het gereduceerde tarief ad. € 75,– (exclusief B.T.W.) per uur (reguliere tarief: € 97,50 per uur, exclusief B.T.W.) aan u in rekening.

  Hebt u bij het afsluiten van uw voorziening bij arbeidsongeschiktheid een full service-abonnement (€ 19,95 per maand exclusief B.T.W.) via AOVZonderAdvies afgesloten, dan brengen wij verder geen kosten aan u in rekening.