AOVZonderAdviesVoorziening zelf regelen

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

  Wanneer u in loondienst werkt, bent u verzekerd volgens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Bij arbeidsongeschiktheid is de uitkering vanuit de WIA gemaximeerd tot een percentage van uw inkomen uit loondienst, tot maximaal een percentage van de WIA-loongrens (€ 66.956,–, cijfers 2023). Is uw inkomen hoger dan de WIA-loongrens, dan wordt de WIA-uitkering, wanneer u deels nog werkt, berekend met behulp van de F-factor.

  De werking van de F-factor kunt u onder het hoofdstuk WIA terugvinden.

  Is uw bruto-jaarinkomen hoger dan de WIA-loongrens, en kunt u gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid niet deels werken, dan dekt de WIA dit inkomen boven de loongrens niet. Dit betekent dat voor u de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid enorm kan zijn.

  Bent u geheel of gedeeltelijk (vanaf 35 procent) arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een uitkering na de wettelijke loondoorbetalingstermijn (twee jaar) door uw werkgever. De WIA wordt uitgevoerd door het UWV.

  Naast de WIA-regeling, bieden sommige werkgevers collectieve regelingen aan hun werknemers aan, om de inkomensrisico’s bij arbeidsongeschiktheid te verkleinen.

  In drie van de vier CAO’s is hiervoor echter niets geregeld. Valt u niet onder een CAO? Dan is de kans groot dat er via uw werkgever niets aanvullends is geregeld, mocht u arbeidsongeschikt worden.

  Wij raden u aan vooraf altijd goed te inventariseren of uw werkgever dergelijke regelingen heeft, en aan welke regeling(en) u al deelneemt, alvorens u overweegt zelf een aanvullende verzekering af te sluiten.

  Wanneer u in loondienst bent, kunt u, naast de WIA en de regelingen via uw werkgever, drie soorten verzekeringen afsluiten:

  • Een AOV voor werknemers (loondienst-AOV) die veel overeenkomsten vertoont met een AOV voor een ondernemer;
  • Een inkomensbeschermer;
  • Een woonlasten- of maandlastenverzekering.

  Hierna nemen wij deze voorzieningen verder onder de loep.

 • Hoe bereken ik mijn inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid?

  Graag helpen wij u om deze inkomensrisico’s goed voor u in kaart te brengen.

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Wanneer u in loondienst werkt, en wanneer uw jaarinkomen hoger is dan de loongrens (€ 66.956,–, cijfers 2023), dan kunt u bij sommige aanbieders een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten die qua voorwaarden gelijk is aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers.

  Net als bij dergelijke verzekeringen voor ondernemers, zijn er regels omtrent het percentage van uw inkomen dat u maximaal kunt verzekeren.

  De berekeningssystematiek die bij een aantal verzekeraars gangbaar is, schetsen wij aan de hand van het volgende voorbeeld:

  Thea van Someren is Psychologe in loondienst, en heeft een inkomen ad. € 80.000,– bruto per jaar.

  Het maximaal te verzekeren jaarbedrag berekenen we als volgt:

  80 procent van het inkomen in loondienst (€ 80.000,–), minus 70 procent van de loongrens (€ 66.956,–).

  80 procent van het inkomen (€ 80.000,–) = € 64.000,– minus
  70 procent van de loongrens (€ 66.956,–) -= € 46.869,– =

  Thea kan aanvullend maximaal verzekeren: € 64.000,– -/- € 46.869,– = € 17.131,–

  Voor wat betreft de eigen risicotermijn binnen een loondienstverzekering is er een keuzemogelijkheid: deze bedraagt 365 dagen (één jaar) of 730 dagen (twee jaar).

  Wanneer u voor een langere eigen risicotermijn kiest, is de te betalen premie lager.

 • Inkomensbeschermer

  Wanneer u langere tijd niet kunt werken door ziekte of een ongeval, eindigt uw dienstverband doorgaans na twee jaar, en beoordeelt het UWV of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

  Dit heeft altijd een inkomensdaling tot gevolg, en in het ergste geval daalt uw inkomen tot onder het minimumloon.

  Met een Inkomensbeschermer bent u verzekerd van een aanvulling op het gedaalde (WIA)inkomen wanneer u arbeidsongeschikt bent.  

  Een Inkomensbeschermer vult uw WIA-uitkering aan tot een vooraf vastgesteld maandinkomen. Voorwaarde is dat u in het bezit bent van een koopwoning.

  De verzekering sluit aan op de WIA-wetgeving.

  De premie die u voor deze verzekering betaalt, is fiscaal aftrekbaar. Een eventuele uitkering zal fiscaal worden belast.

  Graag lichten wij bovenstaande toe aan de hand van een voorbeeld:

  Alexander Vriends is 40 jaar, werkt als Administrateur en verdient € 3.200,– bruto per maand.

  Alexander wil graag, ook wanneer hij arbeidsongeschikt wordt, inkomenszekerheid van 90 procent van zijn bruto inkomen in loondienst
  (€ 2.880,–) per maand. Dit bedrag wil Alexander ontvangen zo lang hij arbeidsongeschikt is, uiterlijk tot zijn (beoogde) AOW-gerechtigde leeftijd. Hierdoor kan hij zijn huidige levensstijl handhaven wanneer hij langdurig arbeidsongeschikt wordt.

  Op deze manier zorgt Alexander er voor, dat zijn inkomen dat hij in loondienst verdiende op het moment dat de verzekering werd aangevraagd, bij arbeidsongeschiktheid, tot 90 procent wordt aangevuld.

  Is het bruto-jaarinkomen, op het moment dat Alexander arbeidsongeschikt wordt, lager, dan ontvangt hij een inkomensaanvulling tot 90 procent van zijn laatstverdiende inkomen.

  Wanneer Alexander langdurig ziek wordt, belandt hij na twee jaar loondoorbetaling in de WIA. Zijn WIA-uitkering bedraagt € 2.240,– per maand. Dat is 70 procent van zijn bruto-inkomen in loondienst. Alexander ontvangt dan, vanuit de Inkomensbeschermer, € 640,– per maand, zodat zijn maandinkomen € 2.880,– bedraagt. Vanaf het derde jaar in de WIA tot uiterlijk de 67e verjaardag van Alexander wordt het inkomenstekort fors groter, en wordt de aanvulling vanuit de Inkomensbeschermer hoger. Hoe hoog de aanvulling is, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, en of Alexander wel of niet (deels) zijn restverdiencapaciteit benut.

  De premie bedraagt, volgens dit voorbeeld, € 42,71 (bruto) per maand.

  Bron: TAF

 • Woonlasten- of Maandlastenverzekering

  Een Woonlasten- of Maandlastenverzekering is een verzekering die uw vaste lasten (deels) dekt wanneer u in loondienst werkt, u een koopwoning hebt, en u arbeidsongeschikt wordt.

  Optioneel kunt u binnen een dergelijke verzekering tevens de risico’s van werkloosheid afdekken.  Het is niet mogelijk uitsluitend de risico’s van werkloosheid te verzekeren: dit kan alleen in combinatie met een Woonlasten- of Maandlastenverzekering waarbinnen u de risico’s van arbeidsongeschiktheid verzekert.

  Beide verzekeringen keren een vooraf afgesproken bedrag uit waarmee u uw hypotheek, de studie van uw kinderen, of andere vaste lasten kunt betalen. Hierdoor voorkomt u dat u bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid de lasten niet meer kunt betalen, en dat u de woning dient te verkopen.

  De woonlasten- of maandlastenverzekering is geschikt wanneer:

  • u in loondienst werkt;
  • u een koopwoning hebt;
  • uw werkgever geen of geen goede collectieve regelingen aanbiedt waaraan u deel kunt nemen.

  Met een woonlasten- of maandlastenverzekering vangt u in ieder geval (een deel van) uw vaste lasten op.

  De woonlasten- of maandlastenverzekering keert, afhankelijk van de aanbieder, bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden uit.

  Wij raden u aan de premies en voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een Inkomensbeschermer en een Woonlasten – of Maandlastenverzekering altijd goed met elkaar te vergelijken.

 • Hoe hoog zijn de premies voor een AOV, of een Inkomensbeschermer, of een Woonlasten- of een Maandlastenverzekering?

  De premie voor een AOV, een Inkomensbeschermer of een Woonlasten- of Maandlastenverzekering is met name afhankelijk van:

  • het bedrag per maand dat u wenst te verzekeren;
  • uw leeftijd bij de aanvraag van de verzekering;
  • de gewenste eindleeftijd van de verzekering;
  • uw beroep;
  • vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid de verzekering uit dient te keren;
  • wenst u bij arbeidsongeschiktheid het volledige verzekerde maandbedrag te ontvangen, of dient dit naar rato te gebeuren (een uitkering gebaseerd op het percentage dat u arbeidsongeschiktheid bent);
  • gedurende welke periode wenst u, per keer dat u arbeidsongeschikt wordt, een uitkering te ontvangen? Dient dit tot de eindleeftijd te gebeuren, of dient dit een kortere periode te zijn, bijvoorbeeld vijf jaar?
 • Is het verstandig een aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid te regelen?

  Wanneer u arbeidsongeschikt of werkloosheid wordt, heeft dit altijd grote financiële gevolgen.

  Vindt u de risico’s te groot dat u in dergelijke situaties bijvoorbeeld uw huis moet verkopen, of dat uw kinderen een gewenste studie niet meer kunnen volgen, of wilt u in alle situaties uw levensstijl handhaven, en zijn de financiële reserves niet zodanig groot dat u hiermee vele jaren vooruit kunt, dan is een aanvullende verzekering altijd goed om te overwegen.

  In de volgende situaties vinden wij het sowieso verstandig een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een Inkomensbeschermer of een Woonlasten- of Maandlastenverzekering af te sluiten:

  • wanneer u alleenstaand bent, en u niet terug kunt vallen op het inkomen van een partner;
  • wanneer u kostwinner bent;
  • wanneer uw inkomen (fors) hoger is dan de loongrens (€ 66.956,–, cijfers 2023) vanwege de beperking binnen de WIA;
  • wanneer u te maken hebt met hoge maandlasten (bijvoorbeeld, hypotheek, studerende kinderen) en duidelijk is dat u deze lasten, bij arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunt betalen;
  • wanneer de voorzieningen die u via de werkgever hebt geregeld of kunt regelen, onvoldoende voor u zijn.

  Het is zeker niet verplicht één van de hierboven genoemde verzekeringen af te sluiten wanneer u in loondienst werkt. Wel kan het zorgen voor heel veel rust binnen het gezin, zeker wanneer de maandlasten (hypotheek, studie) erg hoog zijn.