AOVZonderAdviesOverige wetenswaardigheden

Overige wetenswaardigheden

 • Wat is het verzekerde dag- of jaarbedrag?

  Het verzekerde dag- of jaarbedrag is het bedrag dat een verzekeraar, wanneer u voor ten minste 80 procent arbeidsongeschikt bent, per dag of per jaar aan u uitbetaalt.

  De hoogte van dit bedrag staat op uw meest recente polisblad vermeld.

  Bent u voor een lager percentage dan 80 procent arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een lagere uitkering.

  Bij een aantal verzekeraars is het mogelijk het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid (rubriek A) een hoger (of juist lager) bedrag te verzekeren dan de periode daarna (rubriek B).

 • Voor welke betalingstermijn kunt u kiezen?

  Bij de meeste verzekeraars kunt u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen. Wanneer u de premie voor een langere periode vooruit betaalt, krijgt u meestal een korting van een paar procent op de te betalen premie. De premie voor uw AOV wordt altijd vooraf in rekening gebracht.

 • Wat betekent “contractduur”?

  De contractduur is de periode waarvoor de verzekerings­overeenkomst is aangegaan. Dit is overigens iets anders dan de eindleeftijd van de verzekering. De meest voorkomende contractduren bij AOV’s zijn één, drie of vijf jaar. Na één, drie of vijf jaar wordt de verzekering dan elke keer met een jaar verlengd. Het  kan interessant zijn voor een langere contractduur te kiezen: dit betekent bij een aantal aanbieders namelijk een paar procent korting op de te betalen premie.

 • Wat is de eindleeftijd van een AOV?

  Bij de meeste verzekeraars kiest u zelf tot welke eindleeftijd u verzekerd wilt zijn. Dit kan maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij sommige lichamelijk zware beroepen is er een uiterste eindleeftijd, die een aantal jaren voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt. Voor beroepen in de bouw hanteren verzekeraars veelal een maximum eindleeftijd van 55 of 60 jaar.

 • Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid?

  Ziekte is in 80 procent van de gevallen de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. De overige 20 procent wordt veroorzaakt door ongevallen.

  Van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, heeft 42 procent te maken met mentale klachten, heeft 29 procent te maken met houding en beweging (bijvoorbeeld een hernia) en wordt 5 procent van de ziektegevallen veroorzaakt door hart- en vaatziekten. De overige 24 procent heeft wisselende oorzaken.

 • Op welke manieren kunnen verzekeraars uw mate van arbeidsongeschiktheid bepalen (arbeidsongeschiktheidscriteria)?

  Het arbeidsongeschiktheidscriterium is een maatstaf voor het beoordelen van de mate van arbeidsongeschiktheid.

  Er zijn drie mogelijkheden waarop verzekeraars kunnen beoordelen of u arbeidsongeschikt bent: beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid of gangbare arbeid. De manier waarop de verzekeraar uw mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt, staat vermeld in de polisvoorwaarden.

  Bij gangbare arbeid wordt gekeken of u nog kunt werken, ongeacht uw opleiding en beroep. Er wordt dan van u verwacht dat u alle algemeen geaccepteerde arbeid accepteert;

  Bij passende arbeid wordt gekeken of u nog kunt werken, in een beroep dat past bij uw opleiding en werkervaring;

  Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt gekeken in hoeverre u uw eigen beroep nog uit kunt oefenen.

  NB: er zijn verzekeraars die beroepsarbeidsongeschiktheid verzekeren, maar in hun voorwaarden vermelden dat zij u kunnen verplichten bij arbeidsongeschiktheid andere werkzaamheden binnen uw eigen bedrijf te accepteren. Dit wordt “verplichte taakaanpassingen” genoemd.

  Wanneer u kiest voor een aanbieder waar u beroepsarbeidsongeschiktheid zonder verplichte taakaanpassingen kunt verzekeren, dan regelt u uw AOV zo optimaal mogelijk, en voorkomt u bij arbeidsongeschiktheid veel discussie.

  In de meeste gevallen is de te betalen premie dan hoger ten opzichte van andere aanbieders die uw mate van arbeidsongeschiktheid volgens andere criteria vaststellen.

 • Kan een verzekeraar uw AOV beëindigen zodra uw gezondheidstoestand gedurende de looptijd van de verzekering wijzigt?

  Nee, dat is niet mogelijk. Bij het aangaan van de verzekering beoordeelt de verzekeraar uw aanvraag mede op basis van uw medische status op dat moment, maar er wordt ook gekeken of u in het verleden medische problemen hebt gehad. Op basis van deze gegevens bepaalt de verzekeraar of het risico te groot wordt om uw aanvraag te accepteren, of om deze onder normale condities te accepteren.

  Wordt uw aanvraag echter geaccepteerd, dan blijft de verzekering van kracht tot de einddatum, tenzij u de verzekering zelf opzegt, of wanneer u bijvoorbeeld de premie niet betaalt, of wanneer u fraude pleegt.

 • Wanneer keert een AOV uit?

  De AOV is bedoeld om inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid (deels) op te vangen. Wanneer u niet kunt werken door ziekte of door een ongeval, dan meld u dit bij de verzekeraar. Of u recht hebt op een uitkering hangt af van de keuzes die u bij het afsluiten van de verzekering hebt gemaakt. Hierbij kiest u bijvoorbeeld zelf na welke eigen risicotermijn de verzekering uit dient te keren.

 • Wat is de eigen risicotermijn?

  De eigen risicotermijn is de termijn waarbinnen u, bij arbeidsongeschiktheid, geen recht hebt op een uitkering vanuit de voorziening bij arbeidsongeschiktheid, en u zelf het risico van een (forse) inkomensteruggang draagt. De meest gangbare eigen risicotermijnen zijn 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen, 180 dagen, 365 dagen en 720 dagen.

 • Welk bedrag per jaar kunt u maximaal verzekeren?

  Afhankelijk van de aanbieder waarvoor u kiest, kunt u maximaal 80 procent of 90 procent van uw (gemiddelde) inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren verzekeren.

  Wanneer u als ondernemer start, kan worden uitgegaan van een (onderbouwde) prognose voor het jaar waarin de verzekering wordt aangevraagd.

  Hebt u elders al een voorziening in geval van arbeidsongeschiktheid geregeld? Dan worden beide afgedekte bedragen bij elkaar opgeteld, en deze bedragen bij elkaar mogen dan, afhankelijk van de aanbieders, niet hoger zijn dan 80 procent of 90 procent van uw gemiddelde inkomen.

 • Wat houdt de onderverdeling in risicoklassen in?

  Voor sommige beroepen geldt een hoger arbeidsongeschiktheidsrisico dan voor andere beroepen. Een aantal verzekeraars heeft de meest gangbare beroepen onderverdeeld in vijf risicoklassen. Een zakelijk professional valt dan bijvoorbeeld in risicoklasse 1; een beroep met fysiek zware arbeid, zoals een stukadoor, valt dan meestal in risicoklasse 5. Hoe hoger de risicoklasse, hoe groter het risico voor een verzekeraar, en hoe hoger de premie meestal zal zijn.

 • Wat houdt de uitkeringsdrempel in?

  De uitkeringsdrempel is het percentage van arbeidsongeschiktheid, vanaf wanneer u recht hebt op een uitkering.

  Kiest u voor een uitkeringsdrempel van 25 procent (het laagste, en meest gangbare percentage) dan ontvangt u een (gedeeltelijke) uitkering wanneer u voor 25 procent of een hoger percentage arbeidsongeschikt bent.

  U kunt ook kiezen voor een hogere uitkeringsdrempel.

  Dit betekent een lagere premie ten opzichte van de uitkeringsdrempel van 25 procent, maar u hebt dan ook minder snel recht op een uitkering.

 • Wat is het verschil tussen Rubriek A en Rubriek B?

  Rubriek A keert het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid uit, minus de gekozen wachttijd.

  Rubriek B keert uit, na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, zolang de arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar (nog) duurt en uiterlijk tot de einddatum van de verzekering. Hebt u voor een kortere uitkeringstermijn per claim gekozen, dan keert Rubriek B uit tot het verstrijken van deze termijn.

 • Wat houdt het Optierecht in?

  Het Optierecht houdt in dat u, afhankelijk van de aanbieder, het verzekerde (jaar)bedrag jaarlijks met maximaal 10-, 15- of 20 procent mag verhogen, zonder dat u nieuwe medische waarborgen hoeft aan te leveren. Het maximumpercentage van uw (gemiddelde) inkomen dat u bij de betreffende aanbieder mag verzekeren, blijft hierbij van kracht. Verzekeraars stellen meestal de eis dat u een bepaalde periode voor het verzoek tot verhoging, niet arbeidsongeschikt mag zijn geweest.

 • Bent u bij alle voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid verzekerd?

  U bent verzekerd tegen alle voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid (ziekte, ongeval), met uitzondering van aandoeningen die uitgesloten zijn van dekking.

  Dit kan op uw verzoek zijn, maar het komt ook voor dat een aanbieder een (bestaande) aandoening uitsluit van dekking en dat u derhalve niet voor deze aandoening(en) verzekerd bent.

  Daarnaast zijn onder andere opzet en grove nalatigheid altijd uitgesloten van dekking.

  Verzekeraars stellen doorgaans als voorwaarde dat verzekerden uitsluitend in aanmerking komen voor (een) uitkering(en), wanneer de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt  door één of meerdere medisch aantoonbare gebreken.

  Bij sommige aanbieders hebt u tevens recht op een uitkering bij zwangerschap of bij orgaandonatie.

  Wanneer u (een) gevaarlijke sport(en) beoefent, dan is het raadzaam na te gaan of de verzekeraar van uw keuze arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het beoefenen van gevaarlijke sporten dekt.

 • Wat betekent een uitkering tot de eindleeftijd?

  U kunt er voor kiezen dat een verzekeraar, bij arbeidsongeschiktheid, uiterlijk tot de eindleeftijd uitkeert. Dit geeft u, tot de eindleeftijd van de verzekering,  inkomenszekerheid wanneer u niet meer kunt werken.

 • Wat betekent een uitkeringsduur van 1, 3 of 5 jaar?

  Bij sommige aanbieders kunt u er voor kiezen dat, wanneer u gedurende de looptijd van de verzekering arbeidsongeschikt wordt, u maximaal 1, 3 of 5 jaar uitkeringen ontvangt. Na deze periode stopt de uitkering.

  Kiest u voor een tijdelijke uitkeringsperiode bij arbeidsongeschiktheid, dan is de premie fors lager ten opzichte van een uitkering tot uiterlijk de einddatum van de verzekering (bijvoorbeeld tot de pensioendatum).

  Belangrijk hierbij is de vraag hoe uw financiële situatie er uit zal zien wanneer u langdurig arbeidsongeschikt wordt (of wanneer u nooit meer kunt werken), en de uitkeringen vanuit de voorziening bij arbeidsongeschiktheid na de gekozen uitkeringstermijn stoppen.

  Hoe langer de gewenste uitkeringstermijn bij arbeidsongeschiktheid, hoe hoger de premie zal zijn. Hier staat voor een (veel) langere duur inkomenszekerheid tegenover.

 • Wat is het verschil tussen het Standaard- en het Combitarief?

  Het Standaardtarief is een vast tarief, en u betaalt over de gehele looptijd van de verzekering een vaste premie wanneer u de verzekering tijdens de looptijd inhoudelijk niet aanpast.

  Het Combitarief is een leeftijdsafhankelijk tarief. U start met een lagere premie, maar deze stijgt jaarlijks omdat uw leeftijd stijgt. Bij de meeste aanbieders van het combitarief wordt de hoogte van de premie rond uw 52vastgeklikt, en betaalt u daarna periodiek dezelfde premie wanneer u de verzekering inhoudelijk niet aanpast. Het moment van het vastklikken van de premie wordt de “Omslagleeftijd” genoemd.

  Bij beide tariefvormen hebt u, bij het aangaan van de verzekering, recht op aanvangskorting.

  Bij sommige aanbieders hebt u hierbij de keuze uit een hogere korting gedurende de eerste drie jaar van de verzekering, of een procentueel lagere korting per jaar, gedurende de gehele looptijd van de verzekering.

  De hoogte van de aanvangskorting verschilt per aanbieder.

 • Wat houdt indexering van de verzekerde bedragen in?

  U kunt er voor kiezen de verzekerde bedragen jaarlijks te indexeren. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een stijging van 2 procent, of een stijging die de CBS-prijsindex volgt. Een stijging van het verzekerde bedrag betekent automatisch ook een stijging van de premie. Het maximumpercentage van uw (gemiddelde) inkomen dat u bij de betreffende aanbieder mag verzekeren, blijft ook bij jaarlijkse indexering van kracht.

 • Wat houdt indexering van de uitkering in?

  U kunt er voor kiezen dat een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid jaarlijks met een bepaald percentage stijgt (wordt geïndexeerd).

  U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een stijging van 2 procent, of voor een stijging die de CBS-prijsindex volgt.

  Indexering van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid betekent automatisch ook een stijging van de premie.

  Een groot voordeel is dat uw uitkering, in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid, waardevast blijft.

 • Wat houdt de “Sluimerdekking” in?

  Bij sommige verzekeraars is het mogelijk de verzekering tijdelijk te laten sluimeren, bijvoorbeeld omdat u een dagopleiding volgt, omdat u een sabbatical neemt, omdat u de huidige onderneming stopt, of wanneer u een andere onderneming op gaat starten.

  Bij de sluimerdekking loopt de verzekering door, en u spreekt vooraf met de verzekeraar af tot wanneer de verzekering sluimert. U betaalt gedurende de sluimerperiode een gedeelte van de premie. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de aanbieder en van de sluimerperiode.

  Wordt u tijdens de sluimerperiode arbeidsongeschikt? Dan hebt u recht op een uitkering wanneer u aan de overige voorwaarden voldoet. De uitkering gaat in op de eerste dag na het beëindigen van de sluimerperiode, en, daarop volgend, de gekozen wachttijd.

  De mate van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld op basis van uw beroep vóór de sluimerperiode.

  De maximale sluimerperiode is doorgaans 1 jaar.

  Zodra de sluimerperiode eindigt, wordt de verzekering weer in kracht hersteld. Blijft u in het zelfde beroep werkzaam, en wordt door eventuele andere wijzigingen binnen de verzekering het risico voor de verzekeraar niet vergroot, dan zijn geen nieuwe medische waarborgen benodigd.

 • Is het verstandig om, naast uw AOV, een aanvullende ongevallenverzekering af te sluiten?

  Binnen een AOV bent u verzekerd tegen alle voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Dit geldt derhalve ook voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval.

  In de voorwaarden van sommige aanbieders staat echter vermeld dat er in een dergelijke situatie een extra (eenmalige) uitkering plaatsvindt. Het verzekerde bedrag op uw polis geldt hierbij als uitgangspunt. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.

  Het is meegenomen wanneer deze extra voorziening in de polisvoorwaarden van de aanbieder van uw keuze is opgenomen.

  Wanneer dat niet het geval is, kunt u er bij sommige aanbieders voor kiezen dit aanvullend te verzekeren. Of dit verstandig is, hangt af van uw wensen en doelstellingen.

 • Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ernstige ziektes/aandoeningen?

  Het kan uw bewuste keuze zijn dat u uitsluitend een aantal met name genoemde aandoeningen verzekert, mocht u arbeidsongeschikt worden. Sommige verzekeraars bieden deze mogelijkheid van verzekeren aan.

  Binnen een dergelijke verzekering is niet iedere ziekteoorzaak verzekerd. De ziekteoorzaken die verzekerd zijn, staan vermeld in de polisvoorwaarden.

  Doet één van deze aandoeningen zich voor, dan is er sprake van dekking. Voorbeelden van deze aandoeningen kunnen zijn: hersenbloeding, hartinfarct, verlamming, kanker of nierfalen.

  Dergelijke AOV’s zijn qua premiestelling goedkoper, maar de dekking is veel beperkter ten opzichte van een volledige AOV.

 • Kunnen de premies en voorwaarden gedurende de looptijd van de verzekering wijzigen?

  De meeste verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden een en bloc clausule opgenomen.

  Dit betekent dat zij in de toekomst de polisvoorwaarden aan mogen passen, of dat de verzekeraar de premie mag verhogen.

  Dat mag niet voor één verzekering, maar de en bloc clausule geldt voor een hele groep verzekerden. Voor een AOV betreft dit over het algemeen een gehele beroepsgroep.

  De verzekeraar dient u altijd tijdig in te lichten over een voorgenomen en bloc verhoging of het en bloc aanpassen van de polisvoorwaarden.

  U kunt de wijziging(en) accepteren, maar u kunt ook, meestal binnen 30 dagen, aangeven dat u de verzekering wenst te beëindigen.

  Van essentieel belang is dat u de lopende verzekering niet opzegt voordat de aanvraag van uw nieuwe verzekering elders (medisch) is geaccepteerd. Dit om te voorkomen dat u, bij non-acceptatie van de nieuwe aanvraag, geen AOV meer hebt, met alle gevolgen van dien.

  Wanneer u bij een voorgenomen en bloc verhoging of een wijziging van de voorwaarden de verzekering elders onder wilt brengen, dan is haast dus geboden.