AOVZonderAdviesCrowdsurance

 • Crowdsurance

  Het VoorzieningenFonds en een Broodfonds hebben onder andere als nadeel, dat deelnemers elkaar allemaal kennen, en dat het niet mogelijk is om anoniem ziek te zijn. Daarnaast is het aantal deelnemers per schenkkring beperkt tot maximaal 50.

  Er is ook een alternatief voor het VoorzieningenFonds of een Broodfonds, welke op punten vergelijkbaar is: Crowdsurance. Het aantal leden is bij Crowdsurance ongelimiteerd en de leden kennen elkaar niet. Details over een arbeidsongeschikte deelnemer worden onderling niet gedeeld.

  Crowdsurance is, net als het VoorzieningenFonds of een Broodfonds, geen verzekering. Deelnemers dekken onderling het risico van arbeidsongeschiktheid af. In plaats van premies die u aan een verzekeraar voor een AOV betaalt, doen de arbeidsgeschikte deelnemers schenkingen aan arbeidsongeschikte mededeelnemers. Al deze schenkingen bij elkaar vormen de voorziening/het vangnet binnen Crowdsurance.

  Bij Crowdsurance schenkt u maandelijks aan arbeidsongeschikte deelnemers. Wordt u zelf arbeidsongeschikt, dan ontvangt u  schenkingen van arbeidsgeschikte deelnemers. De schenkingen die u maandelijks doet zijn niet fiscaal aftrekbaar; schenkingen die u bij arbeidsongeschiktheid ontvangt, zijn  belastingvrij. Aanmelden kan uiterlijk tot uw 60e verjaardag.

  Bent u langer dan 2 maanden ziek, en bent u 50 procent of meer arbeidsongeschikt? Dan starten de donaties in de 3e ziektemaand. Bent u weer ten minste 75 procent arbeidsgeschikt? Dan stoppen de donaties.

  Tot eind 2022 was het binnen Crowdsurance uitsluitend mogelijk om de inkomensrisico’s gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid af te dekken. Tot eind 2022 ontving u, na de eigen risicoperiode, maximaal twee jaar schenkingen.

  Sinds eind 2022 is het echter ook mogelijk om een inkomen af te dekken voor een langere periode dan deze twee jaar. Dat is mogelijk tot uiterlijk uw pensioendatum.

  Wanneer u voor de “korte variant” kiest, dan geldt bij arbeidsongeschiktheid een eigen risicotermijn van twee maanden, en is het mogelijk een netto inkomen tussen € 1.000,– en € 3.000,– af te dekken. Wordt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u, na de eigen risicotermijn, maximaal 2 jaar schenkingen.

  Wanneer u voor de “lange variant” kiest, dan kan deze regeling naast de “korte variant” gaan lopen. Ook dan geldt bij arbeidsongeschiktheid een eigen risicotermijn van twee maanden, en is het mogelijk, voor de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid, een netto inkomen tussen € 1.000,– en € 2.000,– af te dekken. Wordt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u, na de eigen risicotermijn, maximaal 2 jaar schenkingen, met een maximum van € 3.000,– (afhankelijk waar u voor hebt gekozen). Na twee jaar arbeidsongeschiktheid bedragen de maandelijkse schenkingen dan tussen € 1.000,– en € 2.000,–.

  Kiest u ervoor om na twee jaar arbeidsongeschiktheid € 2.000,– per maand aan schenkingen te ontvangen, dan daalt dit inkomen langzaam tot het brutominimumloon. Wordt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u, na de eigen risicotermijn, tot uiterlijk dat datum dat u met pensioen gaat, schenkingen. Deze schenkingen zijn belastingvrij. Hierdoor is uw uiteindelijke netto inkomen bij arbeidsongeschiktheid hoger dan het nettominimumloon; u ontvangt het brutominimumloon immers netto.

 • Crowdsurance kort en Crowdsurance lang: wat zijn de voornaamste verschillen?

  Onderstaand laten wij u zien wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de korte- en de lange variant van Crowdsurance:

  Crowdsurance kort:

  • u kunt, voor een situatie waarin u korter dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, maximaal € 3.000,– per maand afdekken;
  • het bedrag dat u maandelijks afdekt blijft de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid gelijk;
  • het maandelijkse bedrag aan schenkingen wordt niet gekort met het bedrag van uw overige inkomsten;
  • bij de aanvraag van deze voorziening, is er geen sprake van medische selectie. Wel belooft u dat u volledig werkt, en dat u er niet van op de hoogte bent dat u arbeidsongeschikt zult raken.

  Crowdsurance lang:

  Voor de variant die bij arbeidsongeschiktheid uiterlijk tot uw pensioendatum uitkeert, gelden andere spelregels ten opzichte van het afdekken van het inkomen voor de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid:

  • om schenkingen vanuit de “lange variant” te ontvangen, dient u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt te zijn, en dient u twee jaar schenkingen vanuit de “korte variant” te hebben ontvangen. De “korte variant” kan zelfstandig worden afgesloten; de “lange variant” kan uitsluitend in combinatie met de “korte variant” worden afgesloten;
  • de voorziening na twee jaar is een vangnet. U kunt, voor een situatie waarin u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, maximaal € 2.000,– per maand afdekken;
  • deze € 2.000,– per maand daalt langzaam tot het niveau van het wettelijk minimumloon;
  • het maandelijkse bedrag aan schenkingen wordt gekort met het bedrag van uw overige inkomsten;
  • bij de aanvraag van deze voorziening, is sprake van een aantal gezondheidsvragen. Wanneer u uitsluitend de inkomensrisico’s in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid wenst af te dekken, dan is er geen sprake van medische selectie.

  Schenkingen vanuit Crowdsurance zijn nettobedragen: bij langdurige arbeidsongeschiktheid ontvangt u derhalve het brutominimumloon aan netto schenkingen.

 • Hoe worden de maandelijkse schenkingen vastgesteld?

  Bij Crowdsurance wordt maandelijks bekeken hoeveel mensen er arbeidsongeschikt zijn ten opzichte van het totale aantal deelnemers. Aan de hand hiervan wordt het bedrag van de schenking voor de betreffende maand vastgesteld.

  Voorbeeld: u wenst bij arbeidsongeschiktheid € 3.000,– per maand te ontvangen. Het arbeidsongeschiktheidspercentage (aantal arbeidsongeschikten gedeeld door het aantal deelnemers) bedraagt in die maand 2,3%. Uw schenking voor die maand bedraagt dan 2,3% * € 3.000,– = € 69,–. Het bedrag dat u maandelijks schenkt, kan bij Crowdsurance derhalve fluctueren.

  De praktijk heeft uitgewezen dat de schenkingen over het algemeen niet hoger zijn dan 3 procent van het door u afgedekte netto-maandinkomen.

 • Hoeveel bedragen de kosten van Crowdsurance?

  De kosten van Crowdsurance zijn vergelijkbaar met de kosten van het VoorzieningenFonds en van een Broodfonds.

  De inschrijfkosten voor Crowdsurance bedragen éénmalig € 125,– (exclusief B.T.W.).

  Wanneer u de aanmelding via AOVZonderAdvies regelt, dan hebt u recht op een korting ad. € 25,– (exclusief B.T.W.) op de inschrijfkosten. U betaalt dan € 100,– (exclusief B.T.W.).

  Het lidmaatschap van Crowdsurance bedraagt € 10,– (exclusief B.T.W.) per maand wanneer u kiest voor de korte versie van Crowdsurance; kiest u voor de lange versie van Crowdsurance, dan bedragen de maandelijkse kosten van het lidmaatschap € 15,– (exclusief B.T.W.) Deze kosten zijn, als zakelijke kosten, fiscaal aftrekbaar.

  Dit geldt niet voor de maandelijkse inleg of de schenkingen die u doet: dit zijn netto bedragen. Schenkingen die u ontvangt wanneer u arbeidsongeschikt wordt, zijn ook belastingvrij.

  Het bedrag van een schenking door een deelnemer aan een arbeidsongeschikte deelnemer is bij Crowdsurance geheel afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage op het moment van schenken (het aantal arbeidsongeschikten binnen de schenkkring op dat moment, gedeeld door het aantal deelnemers binnen de schenkkring).

  Bij het VoorzieningenFonds of bij een Broodfonds legt u maandelijks een bedrag in op een geblokkeerde spaarrekening (de bufferrekening) en bouwt u een buffer op tot maximaal 36 maal de maandinleg. Bij Crowdsurance schenkt u maandelijks het arbeidsongeschiktheidspercentage voor die maand, maal het nettobedrag dat u hebt afgedekt. Maandelijks wordt deze cyclus opnieuw doorlopen.

 • Wat gebeurt er wanneer u arbeidsongeschikt wordt?

  Zodra u arbeidsongeschikt wordt, geldt bij Crowdsurance een eigen risicotermijn van twee maanden. Daarna ontvangt u maximaal 2 jaar (of uiterlijk tot de pensioendatum wanneer u hiervoor hebt gekozen) schenkingen van de arbeidsgeschikte deelnemers, wanneer u voor tenminste 50 procent arbeidsongeschikt bent.

  Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt bepaald door een onafhankelijke Arbo-dienstverlener.

  Het netto maandbedrag dat u ontvangt, is het netto maandbedrag dat u van tevoren hebt bepaald en op basis waarvan u maandelijks schenkingen doet.

 • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het VoorzieningenFonds, een Broodfonds en Crowdsurance?

  Er zijn zeven belangrijke verschillen tussen het VoorzieningenFonds, een Broodfonds en Crowdsurance:

  1. U kunt deelnemen aan een Broodfonds zodra u langer dan één jaar ondernemer bent.
   Als startend ondernemer kunt u direct meedoen met het VoorzieningenFonds en Crowdsurance;
  2. Bij zowel het VoorzieningenFonds als een Broodfonds kunt u de inkomenstekorten bij arbeidsongeschiktheid voor de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid afdekken.
   Bij Crowdsurance kunt u de inkomenstekorten bij arbeidsongeschiktheid maximaal tot uw pensioendatum afdekken.
  3. Zowel het VoorzieningenFonds als een Broodfonds kennen een maximale groepsgrootte van 50 personen die een paar keer per jaar bij elkaar dienen te komen.
   Bij Crowdsurance kan de schenkkring oneindig groot zijn en zijn er geen verplichte bijeenkomsten.
  4. Bent u lid van het VoorzieningenFonds of van een Broodfonds, dan dient de ziekmelding bij het VoorzieningenFonds *) of bij het betreffende Broodfonds te worden gedaan. Het bestuur van het VoorzieningenFonds of van het Broodfonds bepaalt dan of er donaties aan u zullen worden gedaan.
   Bij Crowdsurance wordt de ziekmelding gedaan bij een externe (onafhankelijke) arbodienstverlener die u tijdens uw ziekteperiode ook goed zal begeleiden. Deze arbodienstverlener bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage, uitgaande van uw eigen werkzaamheden.
  5. Bij zowel het VoorzieningenFonds als bij een Broodfonds zijn de deelnemers er onderling van op de hoogte wie er ziek is.
   Bij Crowdsurance zijn de deelnemers niet op de hoogte van elkaars ziekte. Crowdsurance is daarom anoniemer dan deelname aan het VoorzieningenFonds of het lidmaatschap bij een Broodfonds.
  6. Bij deelname aan het VoorzieningenFonds of een Broodfonds geldt bij arbeidsongeschiktheid een wachttijd (eigen risicotermijn) van één maand.
   Bij deelname aan Crowdsurance geldt bij arbeidsongeschiktheid een wachttijd (eigen risicotermijn) van twee maanden.
  7. Neemt u deel aan het VoorzieningenFonds of een Broodfonds, dan hebt u een spaarrekening (de bufferrekening) waarop de maandelijkse inleg, zolang u meedoet, wordt geparkeerd.
   Neemt u deel aan Crowdsurance, dan wordt er geen geld opgespaard, maar wordt het bedrag van de schenking voor die maand bepaald aan de hand van het aantal zieken/arbeidsongeschikten in die maand, gedeeld door het aantal deelnemers.Dit maakt de maandelijkse kosten voor Crowdsurance over het algemeen lager ten opzichte van deelname aan het VoorzieningenFonds of een Broodfonds. Echter, bij zowel het VoorzieningenFonds als bij een Broodfonds spaart u op een eigen bufferrekening en het aanwezige saldo blijft van u. Bij Crowdsurance ontstaan er voor deelnemers nooit financiële reserves: u schenkt maandelijks een bedrag aan een zieke deelnemer en een maand later wordt het te schenken bedrag opnieuw bepaald aan de hand van het op dat moment geldende arbeidsongeschiktheidspercentage.

  Een overeenkomst is dat zowel Crowdsurance als het VoorzieningenFonds en broodfondsen gebaseerd zijn op onderling vertrouwen en solidariteit maar dat het geen verzekeringen zijn.

  *) bent u deelnemer van NL-direct binnen het VoorzieningenFonds, dan loopt de ziekmelding via de arbo-dienst.

 • AOV, VoorzieningenFonds, Broodfonds of Crowdsurance?

  Welke van bovenstaande manieren om de risico’s van arbeidsongeschiktheid af te dekken past het beste bij u?

  Is, wanneer u langdurig arbeidsongeschikt wordt, de zekerheid van een langere uitkering dan 2 jaar uw wens en wenst u een hoger inkomen dan € 3.000,– (netto) per maand af te dekken? Dan past een AOV beter bij uw wensen en doelstellingen. Bij een AOV kunt u over het algemeen 80 procent of 90 procent van uw inkomen verzekeren, kunt u zelf de eigen risicotermijn bepalen, en kunt u, afhankelijk van uw beroep, kiezen hoe lang de uitkering doorloopt.

  Hebt u één of meerdere medische aandoening(en) (gehad), en zou dat een probleem kunnen worden voor de medische acceptatie wanneer u de aanvraag van een AOV bij een verzekeraar indient? Dan kan deelname aan het VoorzieningenFonds, een Broodfonds of Crowdsurance een prima alternatief voor u zijn.

  Een combinatie behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden: u sluit bijvoorbeeld een AOV af bij een verzekeraar (onder voorbehoud van medische acceptatie) met een eigen risicotermijn van twee jaar, met daarnaast deelname aan het VoorzieningenFonds, een Broodfonds of Crowdsurance waar u het inkomensrisico wanneer u arbeidsongeschikt wordt, gedurende de eerste twee jaar afdekt.

  Bovengenoemde regelingen kunt u goed op elkaar aan laten sluiten. Of een combinatie van deze drie regelingen samen goedkoper is dan een AOV met een eigen risicotermijn van bijvoorbeeld één of twee maanden, kan vrij eenvoudig worden berekend. Bij de berekening dient uiteraard rekening te worden gehouden met bruto premies en een bruto uitkering vanuit een AOV, en te betalen of te ontvangen netto schenkingen vanuit het VoorzieningenFonds, een Broodfonds of vanuit Crowdsurance.

  Het gaat er dus vooral om welke risico’s u graag wenst af te dekken, en welke risico’s u zelf kunt/wilt lopen.

 • Welke voordelen zien wij in Crowdsurance?
  • de maandelijkse inleg in Crowdsurance is over het algemeen lager dan de premie van een AOV bij een verzekeraar, maar is vaak ook lager dan de inleg in het VoorzieningenFonds of in een Broodfonds. De inleg bij een crowdsurance-aanbieder wordt bepaald aan de hand van het arbeidsongeschiktheidspercentage in de betreffende maand, maal het afgedekte netto-maandbedrag;
  • er is bij Crowdsurance, wanneer u de inkomensrisico’s de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid af wilt dekken, geen sprake van medische selectie. Voorwaarde is wel, dat u bij de aanvraag tot deelname aan een crowdsurance-platform niet ziek bent en dat u volledig werkt. Wenst u de inkomensrisico’s bij arbeidsongeschiktheid langer af te dekken via CrowdSurance, dan is er wel sprake van medische selectie;
  • Crowdsurance-aanbieders hebben er, financieel gezien, geen belang bij of u wel of niet arbeidsongeschikt bent. Verzekeraars hebben dit belang wel.Iedere deelnemer betaalt bij Crowdsurance, naast de eenmalige kosten, € 10,– (exclusief B.T.W.) per maand voor deelname. Er is hierbij geen verschil tussen een hoog- of een laag maandbedrag, of het afdekken van een hoog of laag risico (zwaar beroep of administratief beroep);
  • Crowdsurance is transparant, de inleg is uitsluitend afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage van die maand, maal het door u afgedekte netto-maandbedrag bij arbeidsongeschiktheid.
 • Welke nadelen zien wij in Crowdsurance?
  • Het grootste bezwaar van Crowdsurance, maar ook van het VoorzieningenFonds of een Broodfonds, vinden wij dat de uitkeringsduur per keer dat u arbeidsongeschikt wordt, maximaal twee jaar is, tenzij u bij Crowdsurance ook kiest voor de aanvullende voorziening die uw inkomen (deels) tot uiterlijk de pensioendatum afdekt. Wanneer u uitsluitend kiest voor de korte versie van Crowdsurance (het afdekken van de inkomensrisico’s gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid), kan de vraag worden gesteld wat er gebeurt na twee jaar wanneer u langdurig niet- of zelfs nooit meer- kunt werken. Belangrijk is hierbij te weten dat de regelgeving voor ondernemers omtrent het verkrijgen van een Bijstandsuitkering streng is, zeker wanneer er sprake is van een koopwoning met overwaarde, wanneer er aanwezige spaartegoeden zijn die het toegestane maximum overtreffen en/of wanneer er een partner met inkomsten is. Bij een AOV kunt u er, bij langdurige arbeidsongeschiktheid, voor kiezen dat u tot uiterlijk uw pensioendatum een uitkering ontvangt. Of dit laatste mogelijk is, is overigens afhankelijk van uw beroep. Voor de zwaardere beroepen geldt meestal een lagere eindleeftijd;
  • Bij Crowdsurance dient u ten voor minste 50 procent arbeidsongeschikt te zijn om donaties te ontvangen. Stel: u bent Consultant en werkt 40 uur per week. U raakt arbeidsongeschikt, en de arbeidsdeskundige vindt dat uw belasting maximaal 24 uur per week is. Dan krijgt u geen donaties/schenkingen: u bent immers minder dan 50 procent arbeidsongeschikt. Hebt u een AOV bij een verzekeraar, dan krijgt u, volgens dit voorbeeld, een gedeeltelijke uitkering wanneer u binnen uw AOV de uitkeringsgrens op 25 procent (het meest gangbare percentage) hebt gesteld;
  • Bij Crowdsurance kunt u de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid minimaal € 1.000,– en maximaal € 3.000,– aan netto-inkomen per maand afdekken. Een hoger bedrag is niet mogelijk. Bij een verzekeraar hebt u hierin meer flexibiliteit, zolang u niet meer verzekert dan 80 procent (soms 90 procent) van uw (gemiddelde) jaarinkomen;
  • Is het uw wens om maximaal tot uw (beoogde) pensioendatum schenkingen te ontvangen wanneer u langdurig arbeidsongeschikt wordt? Dan zijn, na de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid, de schenkingen gemaximeerd tot € 2.000,– per maand. Dit bedrag daalt langzaam naar het niveau van het brutominimumloon. Dit brutominimumloon ontvangt u, door middel van maandelijkse schenkingen, netto. Hierdoor is uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid, als nettobedrag, hoger dan het nettominimumloon, maar kan fors lager zijn dan het inkomen dat u verdiende toen u nog werkte. Bij een verzekeraar kunt u dit veel beter regelen: het is (behalve bij sommige zwaardere beroepen) mogelijk een verzekering af te sluiten tot de beoogde pensioendatum, tot maximaal 80 procent (en soms zelfs 90 procent) van uw inkomen.