AOVZonderAdviesDe Verplichte AOV

 • De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

  In het principeakkoord over pensioenen, in 2020 gesloten tussen het kabinet en de vakbonden, is ook overeenstemming bereikt over het invoeren van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

  De verplichte AOV wordt ingevoerd om te garanderen dat iedere ondernemer een financieel vangnet heeft wanneer hij of zij voor een langere periode niet- of niet meer volledig kan werken. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers deze risico’s afschuiven op de samenleving en/of op de publieke middelen.

  De Stichting van de Arbeid (StAr) heeft op 3 maart 2020 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) advies, over het wel- of niet invoeren van een verplichte AOV, uitgebracht. Dit advies is door de minister overgenomen.

  Begin april 2023 verstuurde minister Van Gennip (SZW) de kamerbrief “Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket” naar de Tweede Kamer. In de brief is bekend gemaakt dat IB-ondernemers (waaronder ZZP’ers) en meewerkende echtgeno(o)t(e)n straks de wettelijke verplichting hebben om zich te verzekeren tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid. In de brief maakte de minister ook meer bekend over de verwachte maatregelen binnen de toekomstige wet.

  Een IB-ondernemer is een ondernemer die door de Belastingdienst als “ondernemer voor de inkomstenbelasting” wordt gezien. Onder andere ZZP’ers, vennoten binnen een V.O.F., maten binnen een Maatschap en meewerkende echtgenoten vallen hieronder. Vooralsnog zullen directeur-grootaandeelhouders en resultaatgenieters (mensen met inkomsten door “resultaat uit overige werkzaamheden”) niet onder de regeling gaan vallen.

  Hoe zo’n verplichte AOV er uit gaat zien is nog niet helemaal bekend. De verwachting is dat de verplichte AOV pas in 2027 (maar in ieder geval na januari 2025) zal worden ingevoerd. De gemaakte afspraken betekenen voor u als ondernemer wel dat, afhankelijk van het soort onderneming dat u voert, het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in de (nabije) toekomst verplicht zal worden gesteld.

 • Hoe zien de plannen voor de verplichte AOV er uit?

  De plannen voor een verplichte AOV zien er als volgt uit:

  • De verzekering gaat gelden voor alle IB-ondernemers, waaronder ZZP’ers, vennoten binnen een V.O.F., maten binnen een Maatschap en wanneer u meewerkend echtgeno(o)t(e) bent;
  • De regeling gaat niet gelden voor directeur-grootaandeelhouders en resultaatgenieters (inkomsten uit overige werkzaamheden);
  • Wanneer u personeel in dienst hebt, zal de regeling van een verplichte AOV niet gaan gelden;
  • De premie wordt inkomensafhankelijk (naar schatting 7,5 procent tot 8 procent van uw bruto-jaarinkomen, tot maximaal de maximale premiegrondslag). De maximale premiegrondslag bedraagt 143 procent van het wettelijk minimumloon. Betaalde premies voor de verplichte AOV worden, net als een AOV bij een verzekeraar, fiscaal aftrekbaar. Een eventuele toekomstige uitkering zal fiscaal worden belast. De maximale premie zal rond de € 220,– per maand gaan bedragen (€ 2.640,– per jaar);
  • De premie zal door de Belastingdienst worden geïnd;
  • Het UWV zal de regeling uit gaan voeren, en zal ook worden belast met de uitvoering van de re-integratie;
  • Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt uw uitkering vanuit de verplichte AOV maximaal 70 procent van uw laatstverdiende inkomen, tot maximaal 100 procent van het brutominimumloon;
  • U kunt een hoger inkomen verzekeren. Hiervoor kunt u bij een verzekeraar of bijvoorbeeld bij het Voorzieningenfonds, een CrowdSurance aanbieder of bij een Broodfonds naar keuze een aanvullende voorziening treffen;
  • Binnen de verplichte AOV zal een standaard wachttijd van 52 weken (één jaar) gaan gelden. Deze periode kan naar wens naar 26 of 104 weken worden aangepast. Hierdoor stijgt of daalt uw premie;
  • De AOV eindigt wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of wanneer u stopt met ondernemen;
  • De verplichte AOV zal het arbeidsongeschiktheidscriterium gangbare arbeid hanteren. Bij arbeidsongeschiktheid zal het UWV uw mate van arbeidsongeschiktheid niet beoordelen op basis van de werkzaamheden die u deed voordat u arbeidsongeschikt werd, maar op basis van welke werkzaamheden u nog kunt doen. Dit heet: algemeen geaccepteerd werk. Dit kunnen totaal andere werkzaamheden zijn, ook werk dat u liever niet wilt doen;
  • Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid tot vrijstelling (opt-out) van de verplichte AOV voor ondernemers, die het afdekken van de risico’s van arbeidsongeschiktheid liever elders regelen, en onder welke voorwaarden dit eventueel mogelijk wordt;
  • Het kabinet onderzoekt tevens onder welke voorwaarden lopende AOV’s, die aan nader te bepalen specifieke criteria voldoen, gerespecteerd zullen blijven. Dit heet: de eerbiedigende werking van lopende contracten. Dit zal betekenen dat ondernemers die al een AOV hebben, en die voldoen aan deze specifieke criteria, geen verplichte AOV hoeven af te sluiten.

  AOVZonderAdvies verwacht dat de voorwaarde voor ontheffing van de verplichte AOV zal zijn, dat uw lopende AOV ten minste gelijke (of betere) voorwaarden heeft ten opzichte van de voorwaarden waaraan de verplichte AOV ten minste dient te voldoen. Te denken valt hierbij onder andere aan de verzekerde jaarrente en de eigen risicotermijn (wachttijd).

  Ook wanneer u een laag inkomen hebt, dan wordt deelname aan de regeling voor u verplicht. Voor de hoogte van de maximale uitkering wordt bij arbeidsongeschiktheid gekeken naar uw gemiddelde inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren. De uitkering bij arbeidsongeschiktheid bedraagt maximaal 70 procent van uw laatstverdiende inkomen, tot maximaal 100 procent van het brutominimumloon.

 • Is het verstandig te wachten met het afsluiten van een AOV?

  Omdat de verplichte AOV naar verwachting pas in 2027 (of later) zal worden ingevoerd, en er tussentijds op het gebied van gezondheid voor eenieder veel kan veranderen, vinden wij van AOVZonderAdvies het een te groot risico om tot 2027 te wachten met het regelen van een AOV.

 • AOV via een verzekeraar of via het UWV afsluiten

  U hebt straks de keuze de verplichte AOV bij een particuliere verzekeraar af te sluiten, of om de AOV via het UWV te regelen.

  Het regelen van een AOV bij een verzekeraar heeft een aantal belangrijke voordelen:

  1. Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, dan wordt er bij de verplichte AOV afgesloten via het UWV, bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid niet gekeken naar uw beroep, uw opleiding en uw werkervaring, maar naar de vraag welk type werkzaamheden u nog kunt verrichten.Een voorbeeld: u bent zakelijk professional en u werkt als Consultant. Door medische problemen bent u arbeidsongeschikt, en zult u (naar verwachting) uw werkzaamheden ook in de toekomst niet meer uit kunnen voeren. De arbeidsdeskundige van UWV vindt dat u nog plantjes kunt stekken in een kas. Bij een AOV via het UWV bent u dan verplicht een baan te accepteren waarin u deze werkzaamheden verricht.Bij een verzekeraar kunt u dit veel beter regelen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een AOV waarbij, bij arbeidsongeschiktheid, door de verzekeraar wordt beoordeeld of u uw eigen werkzaamheden nog uit kunt oefenen. Indien dat niet mogelijk is, dan ontvangt u een uitkering;
  1. Bij een verzekeraar kunt u een AOV regelen die conform uw wensen en doelstellingen is. Hierbij kunt u de verzekering afstemmen op uw persoonlijke- en financiële situatie. U kunt zelf een aantal zaken bepalen, waaronder het verzekerde jaarbedrag (meestal maximaal 80 procent of 90 procent van uw inkomen als ondernemer), de wachttijd/eigenrisicoperiode, de eindleeftijd, wel of geen indexering van de verzekerde bedragen en/of de uitkeringen, enzovoort. Door al deze variabelen binnen de verzekering, beïnvloedt u de premie;
  2. Bij een verzekeraar is de premie onder andere afhankelijk van uw leeftijd en van uw beroep. Wanneer u geen zwaar lichamelijk werk doet, is de premie veelal lager dan wanneer u wel lichamelijk zwaar werk doet. Het is onze verwachting dat vooral voor diegenen die geen zwaar lichamelijk werk doen, een AOV bij een verzekeraar meer zal bieden dan de verplichte AOV en dat tegen een lagere premie;
  3. Over het algemeen helpt een verzekeraar u veel beter bij re-integratie dan het UWV, en biedt een aantal verzekeraars diensten aan om u te helpen om arbeidsongeschiktheid juist te voorkomen.