AOVZonderAdviesVrijwillige Arbeidsongeschiktheidsverzekering Via Het UWV

 • Een AOV via het UWV: wat is dat, en hoe werkt het?

  U kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten bij een particuliere inkomensverzekeraar, maar als startende ondernemer kunt u deze ook vrijwillig bij het UWV afsluiten.

  Wanneer u in loondienst werkt en u wordt ziek, dan ontvangt u de eerste twee jaar een uitkering vanuit de Ziektewet. Bent u na twee jaar nog voor ten minste 35 procent arbeidsongeschikt, dan komt u in aanmerking voor een uitkering vanuit de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

  Als ondernemer kunt u bij arbeidsongeschiktheid geen aanspraak maken op dit vangnet. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid hebt u, als u hiervoor zelf niets hebt geregeld, geen of een (fors) lager inkomen.

  Om dit te voorkomen, kunt u een AOV afsluiten. Hierbij kunt u er voor kiezen de Ziektewet en de WIA te verlengen. Dit kan uitsluitend via het UWV.

  U kunt binnen beide voorzieningen maximaal het laatstverdiende dagloon verzekeren, mits dit niet hoger is dan het wettelijk maximum premiedagloon (€ 256,54). Omgerekend is dit € 66.956,– op jaarbasis (cijfers 2023).

  Met de vrijwillige Ziektewet- en WIA-verzekering van het UWV bent u, als ondernemer, op dezelfde wijze verzekerd als een werknemer. De twee vrijwillige verzekeringen zien er als volgt uit:

  • Na twee dagen ziekte (de wachttijd) krijgt u, vanuit de vrijwillige Ziektewet-verzekering, een uitkering van 70 procent van het verzekerde inkomen. De uitkering bedraagt maximaal 70 procent van het maximum premiedagloon. Deze uitkering stopt na 2 jaar;
  • Na twee jaar ontvangt u (wanneer u nog steeds arbeidsongeschikt bent), vanuit de vrijwillige WIA-verzekering een IVA of WGA-uitkering. Deze uitkering stopt zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

  De WIA kent dus twee soorten uitkeringen:

  • IVA-uitkering: Deze uitkering ontvangt u wanneer u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Er is sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid wanneer u niet of nauwelijks kan werken en de kans op herstel klein is.

  IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

  De uitkering bedraagt 75 procent van het verzekerde dagloon, met als maximum 75 procent van het maximum premiedagloon (€ 66.956,– op jaarbasis, cijfers 2023);.

  • WGA-uitkering: Deze uitkering ontvangt u wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en u naar verwachting maximaal 65 procent van het maatmanloon (het vergelijkbare (gangbare) inkomen van mensen die vergelijkbaar werk doen) kunt verdienen.

  WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

  De uitkering bedraagt 28- tot 70 procent van het verzekerde dagloon, met als maximum 28- tot 70 procent van het maximum premiedagloon (€ 66.956,– op jaarbasis, cijfers 2023).

 • Kan een AOV via het UWV door iedere ondernemer worden afgesloten?

  Nee, dat is niet mogelijk. De voorziening is bedoeld voor zelfstandigen die zeer recent met hun bedrijf zijn gestart en die daarvoor in loondienst hebben gewerkt, of voor diegenen die direct voor de start van de onderneming een uitkering ontvingen.

  Begint u voor uzelf en ontvangt u geen inkomsten meer vanuit een dienstverband of vanuit een uitkering? Meld u zich dan op tijd aan voor de vrijwillige verzekering bij het UWV. Dit dient te gebeuren  binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via uw (ex) werkgever of uw uitkering is gestopt. De vrijwillige verzekering gaat dan één dag na het einde van de verplichte verzekering in.

  Om bij het UWV een vrijwillige Ziektewet- en WIA-verzekering aan te kunnen vragen dient u, het jaar voordat u als zelfstandige start, verplicht voor ziekte en arbeidsongeschiktheid verzekerd te zijn geweest. Binnen dit jaar geldt er een maximale onderbreking van 60 dagen.

  Bent u korter dan een jaar bij uw (ex)werkgever in dienst geweest en had u daarvoor een vrijwillige verzekering? Vraag dan binnen 13 weken nadat u uit dienst bent gegaan opnieuw een vrijwillige verzekering aan. De verzekering dient dan, op de dag nadat u uit dienst bent gegaan, in te gaan.

 • Hoeveel bedragen de premies voor vrijwillige verzekeringen via het UWV?

  Het algemene premiepercentage voor de vrijwillige Ziektewetverzekering bedraagt 9 procent. Voor alfahulpen in de sector Detailhandel en Ambachten is dit 7,8 procent.

  Voor de vrijwillige WIA-verzekering bedraagt het premiepercentage 7,98 procent (UWV cijfers 2023).

  De hoogte van de verschuldigde premie kan per maand verschillen. Dit hangt af van het aantal werkdagen in die maand.

  Rekenvoorbeeld:

  Uitgangspunt voor de berekening is een verzekerd inkomen van € 40.000,– bruto per jaar (€ 110,– bruto per dag) en 21 werkdagen per maand.

  Vrijwillige Ziektewetverzekering (premie bij het algemene premiepercentage):

  Dagloon (€ 110,–)  x 9 procent x aantal werkdagen (21) = € 207,90

  Vrijwillige WIA-verzekering:

  Dagloon (€ 110,–)  x 7,98 procent x aantal werkdagen (21)       = € 184,34

  De totale maandpremie bedraagt, volgens bovenstaand voorbeeld € 392,24. Op jaarbasis is dat € 4.707,–.

  Bron: website UWV

  De eerste twee jaar van volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt u vanuit de vrijwillige Ziektewetverzekering, volgens dit rekenvoorbeeld, een bruto-uitkering ad € 28.000,– op jaarbasis (€ 40.000,– * 70 procent = € 28.000,–). Bent u voor een lager percentage dan 80 procent arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een lagere uitkering.

  Vanaf het tweede jaar ontvangt u vanuit de vrijwillige WIA-verzekering , bij volledige arbeidsongeschiktheid en zolang de arbeidsongeschiktheid duurt, een uitkering van maximaal € 30.000,– bruto per jaar (€ 40.000,– * 75 procent = € 30.000,–). Bent u voor een lager percentage dan 80 procent arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een lagere uitkering.

  Deze uitkering ontvangt u uiterlijk tot uw AOW-gerechtigde leeftijd.

  Alfahulpen betalen voor de vrijwillige Ziektewetverzekering een lagere premie (7,95 procent in plaats van 9,2 procent) omdat ze de eerste 6 weken geen recht hebben op een uitkering vanuit de Ziektewet. Voor Alfahulpen zal de totale premie in bovenstaand rekenvoorbeeld derhalve iets lager zijn.

  De hoogte van de vrijwillige Ziekte-uitkering bedraagt per kalendermaand: I x J waarbij I staat voor het maandloon en J staat voor het uitkeringspercentage. De uitkeringsbedragen worden als volgt vastgesteld:

  Arbeidsongeschiktheidspercentage                     Uitkeringspercentage:

  35-45 procent                                                           28 procent
  45-55 procent                                                           35 procent
  55-65 procent                                                           42 procent
  65-80 procent                                                           50,75 procent
  80 procent of meer                                                  70 procent

  De premies kunt u HIER berekenen.

 • Wat zijn de voordelen van een AOV via het UWV?
  • De premies voor zowel de vrijwillige Ziektewet-verzekering als voor de vrijwillige WIA-verzekering zijn, met uitzondering van Alfahulpen, voor ieder beroep gelijk. Er wordt derhalve geen onderscheid gemaakt tussen zware- en lichte beroepen;
  • Ontvangt u een uitkering? Dan hoeft u over de volle weken (een week is van maandag tot en met vrijdag) waarover u de uitkering ontvangt geen premie te betalen;
  • U kunt de verzekering op elk moment schriftelijk opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn. Het is echter niet mogelijk de verzekering(en) met terugwerkende kracht op te zeggen;
  • Wanneer u een AOV via een verzekeraar aanvraagt, dan is er altijd sprake van medische selectie. Een groot voordeel van een AOV via het UWV is dat het UWV iedereen accepteert en dat er geen sprake is van medische selectie;
  • Wanneer u gezondheidsproblemen hebt, kan het zijn dat uw aanvraag bij een particuliere verzekeraar wordt afgewezen, of dat bepaalde medische problemen van de verzekeringsdekking worden uitgesloten. Bij een AOV via het UWV hebt u hier nooit mee te maken.

  Wanneer u als zelfstandige start, en u twijfelt of uw aanvraag van een AOV bij een verzekeraar zal worden geaccepteerd, is het verstandig dat u zich voor deze vrijwillige verzekering bij het UWV aanmeldt.

  Zo loopt u niet het risico dat uw aanvraag bij een verzekeraar wordt afgewezen, en u onverzekerd bent voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld omdat u de aanvraag bij het UWV te laat indient (langer dan 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via uw (ex) werkgever of uw uitkering is gestopt.). Zodra uw verzekeringsaanvraag bij een verzekeraar is geaccepteerd, kunt u de verzekering bij UWV opzeggen.

  De verzekering bij het UWV is dagelijks opzegbaar.

  Het is hierbij van groot belang dat u zich, binnen 13 weken na het einde van uw dienstverband of uitkering, bij UWV aanmeldt.

 • Onze conclusie

  Bij het UWV kunt u ook terecht wanneer er in uw situatie sprake is van een bestaand medisch probleem of een medisch probleem uit het verleden waardoor het afsluiten van een AOV bij een particuliere verzekeraar niet mogelijk is, of wanneer deze uitsluitend tegen een hogere premie, of met uitsluiting van een (aantal) medische aandoening(en), kan worden afgesloten.

  Echter, een AOV via het UWV is verre van een perfecte voorziening: in geval van arbeidsongeschiktheid gaat het UWV uit van gangbare arbeid (er wordt gekeken welke werkzaamheden u nog kunt verrichten, zonder rekening te houden met uw opleidingsniveau en uw werkervaring), en u kunt bij het UWV niet meer dan het maximum premiedagloon verzekeren.

  Voor ondernemers die geen gezondheidsproblemen hebben (gehad) is een  arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een particuliere verzekeraar een veel betere oplossing. De voorwaarden zijn veel beter, en de te betalen premie is, voor een vergelijkbare dekking, meestal lager.